Our philosophy

What we do know is that everything is energy and that there is something called resonance. For example, when a certain note is played on a guitar and in the same space sits a piano, the vibration of the note will be heard on the strings of the piano.

Something similar happens to us too. Different energies are constantly present that resonate with our vibration. In other words, when we feel good and are feeing optimistic or are vibrating at a ‘higher’ frequency, we are more likely to resonate with higher vibrations. The opposite is also true.

Our thoughts and emotions determine how we resonate, though it is not always easy to shift our patterns or change our habits. Imagine that you are driving at 120km/h on a highway. You cannot suddenly turn and drive the opposite way. First you need to slow down, shift gears and steering, only then can you set out in a new direction. Before we consciously change direction all kinds of resistance may be in our way; anxiety, self-criticism, stress; lack of self-worth, financial insecurity, you name it! Consequently, the path may be invisible to us. We feel stuck and our focus is on what is not good in our lives. We may not allow the change that wants to emerge to happen.

Everything in the universe is in constant motion, including everything in and around us; every event and what happens in our life is meant for our growth and expansion.

Sometimes we simply need support or guidance so that we can begin to perceive our connection with Source and to feel who we really are and always will be. What’s most important is that you come home to yourself – where all the answers are. To realize that it is the Journey that is important, not the destination. To be really in the ‘now’ with yourself and accepting what is happening within may allow you to experience your heart and not only your head.

Our healing practice is about supporting you to come closer to yourself. It’s about giving yourself permission to transform and grow, it’s about accepting your emotions and thoughts but not getting caught in them. But above all, it’s about being patient with yourself and not being fooled by the thought or limited belief that first you must have the perfect job, perfect relationship, body or whatever to find fulfillment.

This is our Mission, our Focus, our Philosophy of practice as healers; a commitment to working with you and serving Source in order to help you restore balance and alignment physically, mentally, emotionally and spiritually. To help you to recognize the Jewel within You.

Om Shanti,

Caroline and Kris

ONZE FILOSOFIE
Wat we wel weten is dat alles energie is en dat er iets bestaat ‘resonantie’ genoemd. Bijvoorbeeld: wanneer een bepaalde noot gespeeld wordt met een gitaar en in diezelfde ruimte staat ook een piano, zal de vibratie van de noot ook gehoord worden op de snaren van de piano.

Iets gelijkaardigs gebeurt ook bij de mens. Verschillende energieën zijn continu aanwezig en resoneren met onze eigen vibratie. Met andere woorden, wanneer we ons goed en optimistisch voelen vibreren we op een ‘hogere’ frequentie en zijn we meer geneigd om te resoneren met andere ‘hogere’ vibraties. Het tegenovergestelde is uiteraard ook van toepassing.

Onze gedachten en emoties bepalen hoe we resoneren, toch is het niet altijd gemakkelijk om onze patronen te verschuiven en onze gewoontes te veranderen. Stel je even voor dat je aan 120km/u op een snelweg rijdt. Je kan ook niet plots draaien en in de tegenovergestelde richting rijden. Je moet eerst vertragen, van versnelling veranderen en vertragen. Alleen dan kan je van richting veranderen.

Voordat we bewust van richting veranderen kunnen allerlei weerstanden en blokkades op ons pad komen. Angst, zelfkritiek, stress, gebrek aan zelfwaarde, financiële onzekerheid, noem maar op. Door al deze weerstanden kan het pad voor ons onzichtbaar zijn. We hebben het gevoel dat we stilstaan en onze focus ligt op al wat niet goed is in ons leven. Daardoor kan het zijn dat we de nodige veranderingen als het ware blokkeren.

Soms is ondersteuning en begeleiding al wat we nodig hebben zodat we onze verbinding met de bron kunnen begrijpen en zodat we kunnen voelen wie we echt zijn en altijd zullen blijven. Het allerbelangrijkste is dat je thuiskomt bij jezelf, waar ook alle antwoorden liggen. We moeten beseffen dat het de reis is die belangrijk is en niet de bestemming. We moeten echt in het nu zijn met onszelf en aanvaarden dat wat er aan het gebeuren is in onszelf ons toelaat om ons hart te ontdekken en niet alleen ons hoofd.

Onze verschillende healingstechnieken zijn er om je te ondersteunen zodat je dichter bij jezelf kan komen. Het gaat om jezelf te toestemming te geven om te veranderen en te groeien, om je emoties en gedachten te accepteren maar er niet gevangen in te raken. Maar boven alles gaat het om geduld te hebben met jezelf en jezelf niet voor houden dat je eerst de perfecte job, perfecte relatie, het perfecte lichaam of wat dan ook moet hebben voordat je voldoening kan vinden.

Dit is onze missie, onze focus, onze filosofie over onze dienstbaarheid als healers. Een toewijding om met je te werken, de Bron te dienen en zo te helpen bij het herstellen van je balans op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel vlak. Om de Diamant (The Jewel Within) in jezelf te herkennen.

Om Shanti

Caroline & Kris

About Caroline

“We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience.”
-Pierre Teilhard de Chardin

I love this quote.

From a very young age I was intuitively aware that there was more to our existence than we were able to see. Something beyond what our five senses interpreted as ‘real’. This intuition had a profound impact on me from about the age of 9, and has sent me on a life-long journey to seek answers to questions like, ‘who am I?’, and ‘why am I here?’, or more importantly, ‘why am I here again? Yet despite being a very much solitary child, I never really felt alone. I would go for walks by myself in the woods near my family home hoping to secretly get lost, only to be found by I hoped, a ‘good witch’, who would find me take me in and teach me about magical things and the ancient mysteries.

As I grew older I explored further these questions, and searched out what it would take for me to find Truth, Happiness and Oneness. In university I studied psychology which opened a door huge into human behaviour. After graduating I worked for years as a therapist and crisis counsellor in a woman’s shelter. In time I became a yoga teacher and through my yoga and meditation practices, my inner guidance, my relationship with Kris and my encounters with other like-minded seekers, I am finding answers that continue to transform my life and hopefully my clients and students as well.

We all have natural wisdom and a powerful capacity for wholeness within. My deepest intention is to find a heart based connection with my clients and students. My work is intended to help you live a deeply healthy life, summon your spiritual potential, and expand your happiness. One in which we can explore what true well-being means for you.

OVER CAROLINE
“We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience.”
-Pierre Teilhard de Chardin

Ik hou van dit citaat.

Al van op zeer jonge leeftijd was ik me intuïtief bewust van het feit dat er meer was aan ons bestaan dan alleen de dingen die we kunnen zien. Iets verder dan wat onze vijf zintuigen beschouwen als echt. Deze intuïtie begon een echte invloed te hebben op me toen ik ongeveer 9 jaar was en het heeft me een levenslange zoektocht naar antwoorden gegeven. Antwoorden op vragen zoals: ‘wie ben ik?’, ‘waarom ben ik hier. ?’ en de belangrijkste vraag, ‘waarom ben ik hier opnieuw?’. Ondanks het feit dat ik een heel eenzaam kind was, voelde ik me nooit alleen. Ik wandelde uren in de bossen rondom mijn huis terwijl ik in het geheim hoopte om te verdwalen. Ik wilde alleen gevonden worden door een ‘goede heks’ die me zou meenemen en me alles zou leren over magische dingen een eeuwenoude mysteries.

Toen ik ouder werd, heb ik deze vragen verder onderzocht. Ik ging op zoek naar wat het van mij zou vragen om de Waarheid, het Geluk en de Eenheid te vinden. Op de universiteit studeerde ik psychologie. Dit opende een deur voor mij in de richting van het menselijke gedrag. Nadat ik afgestudeerd was werkte ik jaren als therapeut en crisisadviseur in een vrouwenopvang centrum. Enkele jaren later werd ik Yoga leraar. Door mijn yoga- en meditatiepraktijken, mijn innerlijke gids, mijn relatie met Kris, mijn ontmoetingen met gelijkgestemde zoekers, vind ik antwoorden die mijn leven blijven veranderen en hopelijk mijn klanten en studenten ten goede komen.

We hebben allen een natuurlijke wijsheid en een zeer krachtige capaciteit om een geheel te vormen binnen in ons. Mijn diepste bedoeling is om vanuit het hart dienstbaar te zijn voor mijn klanten en studenten. Mijn werk is bedoeld om u te helpen een gezond leven te leiden, uw spiritueel potentieel te helpen ontwaken en zo je Dharma te leven.

About Kris

An inner calling led me to seek answers and discover True Meaning. I explored many disciplines on my journey, these have included Reiki, Reconnective Healing, Mediumship, different forms of Yoga including Kundalini and Therapeutic Restorative Yoga. Energetic and Sound healing, Hypnotherapy. The red thread throughout is ‘healing’. I am fascinated by everything that has to do with healing. Primarily my own healing process and ultimately, others too.

I have struggled with serious back problems for years. And like anyone who suffers from pain chronic or occasional, I know how devitalizing and exhausting living with daily pain can be. How it affects your moods, your emotions, your relationship with others especially those close to you.

In our lives there may be many things going on; a death, divorce, illness, the loss of your business or your job. Or it could simply be a stressful period in your life. No matter what, it is in these moments what is important is to take care of yourself and not get lost in the struggle and lose our sense of direction. Healing in these moments can support you.

My goal and focus is completely tailored to assist you to come into your own power and to allow you to discover your true self, your potential and that which brings you the most joy and freedom.

OVER KRIS
Door een bepaalde roeping in mezelf, om spiritualiteit in zijn geheel te ontdekken (2000), heb ik verschillende paden bewandeld. Enkele daarvan zijn Reiki, Reconnective healing, het mediumschap, Kundalini yoga, Yin yoga, de therapeutische vorm van restorative yoga, energetische- en soundhealing, hypnotherapie,…

De rode draad door dit alles is healing. Ikzelf ben gefascineerd door alles wat met healing te maken heeft. Dit in eerste instantie om mezelf te helpen en uiteindelijk natuurlijk ook anderen.

Ikzelf worstel al jaren met serieuze rugproblemen. Zoals iedereen die met occasionele of chronische pijn worstelt, weet ik hoe levenloos en uitputtend dagelijks pijn hebben kan zijn. Hoe het je gemoedsstemming, emoties, je relatie met de personen rondom jou kan beïnvloeden.

In ons leven kunnen er allerhande zaken gebeuren, een sterfgeval, een scheiding, ziekte, verlies van je job, of je zaak. Of je kan gewoon door een stressvolle periode gaan. Maakt niet uit wat het is, in deze momenten, is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen, en jezelf niet verliezen in een burn out of depressie. Healing kan je in deze momenten de kracht geven om te kunnen omgaan met alles.

Mijn doel is om jou volledig te assisteren om in je eigen kracht te komen en om te helpen jezelf te ontdekken en daarmee ook het potentieel om het meeste geluk en de meeste vrijheid in je leven te bekomen.

EMAIL
info@thejewelwithinyoga.be
TELEPHONE
+32 474 557697
+32 476 983953
LET'S CONNECT

THE JEWEL WITHIN YOGA

+32 474 557697
+32 476 983953

©The Jewel Within Yoga
Design by Blissness Agency